امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

آگهی شماره 2

آگهي مناقصه كارهاي عمراني (اماني-پیمانی) سال94 شهردار ي  اشنويه

شماره : 1434

تاریخ : 9/2/94

شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 94، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 94 بشرح ذیل ازطریق مناقصه و با شرایط مشروحه ذیل به   شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد.                            

                                                  (   مرحله اول) ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

دستمزد  آرماتور بندی(بر حسب کیلوگرم)- دستمزد  قالب بندی( برحسب متر مربع دستمزد بتن ریزی(برحسب متر مکعب(

ردیف12 شرایط مناقصه درذیل

200.000.000

10.000.000

2

دستمزد اجرای پلاک بتنی پرسی  پیاده رو وسنگ فرش درمعابر شهری شامل: تخریب وضع موجود حفاری و زیرسازی وکمپکت و نصب پلاک بتنی  وآب پاشی ونگهداری بارعایت سایرشرایط فنی و نقشه اجرائی با مصالح  بعهده کارفرما

800.000.000

40.000.000

3

دستمزد جدول گذاري معابر وكوچه هاي شهر  شامل :حمل جدول وسیمان وآب ازانبارشهرداری ، تخریب وضع موجود وپی کنی ، زیر سازی و نصب جدول و قالب بندی وبتن ریزی وآب پاشی  ونگهداری وسایر شرایط فنی برابر نقشه اجرائی

800.000.000

40.000.000

4

دستمزد پی کنی ( مترمکعب ) وپي سازي(متر مکعب)  ديوار سنگی لاشه  ( مترمکعب ) ـ ديوار بلوكي  ( مترمکعب ) ـ هرنوع دیوار آجری (غیرازنما)       (مترمکعب )  ـ دیوارسنگی مالون ( مترمکعب )   - با تمام مصالح  و نیروی انسانی وماشین آلات بعهده پیمانکار-محل کار توسط شهرداری تعیین می شود-

حمل سیمان و آب از انبار شهرداری بعهده پیمانکار

300.000.000

15.000.000

       شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات و ابزارکار و نيروي انساني کافی  و متخصص جهت رعایت اصول فنی  و مقررات ملی و رعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.        

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده و از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد.

4ـ پرداخت هزینه های جاری و مالیات وعوارض وحقوق ومزایا و بیمه پرسنل ونیروی انسانی وپروژه و ماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص نداردوپیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز    سه شنبه     مورخه 22/2/94     مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ، ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب و رزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهدشد.

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10- شروع کاربعد از اختصاص و یا تامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبود و در صورت عدم تامین اعتبارلازم وواگذاری واجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتر و واگذارخواهد شد.

11ـمبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسناد و قیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهر شده بعد از ثبت در  دبیرخانه شهرداری  ودریافت رسید ،تحویل حراست نمایند.

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هرپروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد.

13- متقاضيان واجد شرايط  مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسناد مناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت مواد ذکرشده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی است.

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 23/2/94با حضور اعضاي كمسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشدحضورشرکت کنندگان درجلسه بلامانع است. کمیسیون پس ازبررسی و ارزیابی فنی ومالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد.

          طاهری ـ شهردار اشنویه

 

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 20 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.