امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

مناقصه دستمزدی كارهاي عمراني

        آگهي مناقصه دستمزدی كارهاي عمراني (اماني) سال94

شهردار ي  اشنويه 

شماره : 2117         

تاریخ : 29/2/94

                                            (   مرحله دوم)


شهرداري اشنويه درنظر دارد به استنادبودجه مصوبه سال 1394  ، عمليات اجرايي كارهاي عمراني رادر سال 94 بشرح ذیل ازطریق مناقصه و با شرایط مشروحه ذیل به   شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد  .  

                         

              

ردیف

شرح عملیات مناقصه

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

دستمزد پخش آسفالت ولکه گیری معابرشهری شامل :                                                                

1-کارهای پخش دستی آسفالت و لکه گیری  معابر وکوچه های شهری برابر دتایل اجرایی و اصول فنی

الف: دستمزد پخش دستی آسفالت- برحسب تن

شامل:  زیرسازی ،قیرپاشی ،حمل وبارگیری نخاله وپخش آسفالت وغلطک زنی 

ب: دستمزدلکه گیری مقاطع تخریب  شده آسفالت برحسب تن -شامل:

برش باکاتر،حفاری وزیرسازی،کمپکت زیرسازی،قیرپاشی وپخش آسفالت وغلطک زنی وقیرپاشی دورمحل لکه گیری شده وحمل نخاله ها تا دوکیلومتر

 

 

500/000/000

25/000/000
شـــرايـــط :

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات وابزارکار و نيروي انساني کافی و متخصص جهت رعایت اصول فنی و مقررات ملی ورعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـاقراربه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.          

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده واز كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد

4ـ پرداخت هزینه های جاری ومالیات ،عوارض ،حقوق ومزایا ، بیمه پرسنل ونیروی انسانی وپروژه وماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص ندارد و پیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز  چهارشنبه مورخه   6/3/94 مي باشد.

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ،ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب ورزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهدبود

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10- شروع کاربعدازاختصاص ویاتامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبود و درصورت عدم تامین اعتبارلازم  و واگذاری و اجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکار برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتر و واگذارخواهدشد.

11ـ مبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزد بانک ملی اشنویه واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد و قیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهرشده بعد از ثبت دردبیرخانه شهرداری ودریافت رسید ،تحویل حراست نمایند.

12- باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هرپروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد.

13- متقاضيان واجد شرايط  مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسناد مناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت مواد ذکرشده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی است.

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخه 7/3/94 با حضور اعضاي كمسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشد. حضورشرکت کنندگان درجلسه بلامانع است کمیسیون پس ازبررسی و ارزیابی فنی ومالی برنده منا قصه را اعلام خواهدکرد  .                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                          طاهری

شهردار اشنویه

                      

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 13 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.