امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

آگهی مناقصه

آگهي مناقصه كارهاي عمراني (اماني-پیمانی) سال94 شهردار ي  اشنويه

شماره : 2259

تاریخ : 3/3/94

(مرحله سوم )

شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 94، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 94 بشرح ذیل ازطریق مناقصه و با شرایط مشروحه ذیل به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد  

 

 

 

 

                                        

                                                                                                  

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

اجرای جدول گذاري معابر وكوچه هاي شهر با کلیه مصالح بعهده پیمانکار    شامل :

تخریب وضع موجود ، پی کنی ، زیر سازی ، نصب جدول ، قالب بندی ، بتن ریزی ، آب پاشی  ، نگهداری وسایر شرایط فنی برابر نقشه اجرائی

 

1.200.000.000

60.000.000

2

تهیه مصالح واجرا و پی کنی ( مترمکعب ) وپي سازي(متر مکعب)  و احداث ديوار سنگی لاشه  ( مترمکعب ) ـ ديوار بلوكي  ( مترمکعب ) ـ هرنوع دیوار آجری (غیرازنما) (مترمکعب )  ـ دیوارسنگی مالون ( مترمکعب )   - با تمام مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات بعهده پیمانکار-محل کار توسط شهرداری تعیین می شود

 

1.000.000.000

50.000.000

       شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات وابزارکار و نيروي انساني کافی ومتخصص جهت رعایت اصول فنی ومقررات ملی ورعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد.0

2ـاقراربه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.          

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده و از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد.

4ـ پرداخت هزینه های جاری ومالیات وعوارض وحقوق ومزایا  و بیمه پرسنل و نیروی انسانی وپروژه وماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص ندارد و پیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز  یکشنبه    مورخه 10/3/94      مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط، مخدوش ،ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب و رزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10-شروع کار بعد از اختصاص و یا تامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهد بود و درصورت عدم تامین اعتبارلازم  و واگذاری و اجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتر و واگذارخواهد شد.

11ـ مبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسنادوقیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهرشده بعد از ثبت در دبیرخانه شهرداری و دریافت رسید، تحویل حراست نمایند.

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هر پروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد.

13- متقاضيان واجد شرايط  مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسنادمناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت موادذکرشده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی است.

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 11/3/94 با حضور اعضاي كمیسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشد . حضور شرکت کنندگان درجلسه بلامانع است . کمیسیون پس ازبررسی و ارزیابی فنی و مالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد. 

          طاهری ـ شهردار اشنویه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

 


سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 20 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.