امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

واگذاری جمع آوری عوایدات بازار هفتگی(دواب) از طریق مزایده حضوری به بخش خصوصی))

واگذاری جمع آوری عوایدات بازار هفتگی(دواب) از طریق مزایده حضوری به بخش خصوصی


در پی انتشار آگهی مزایده حضوری بازار دواب از طریق روزنامه و سایت،مزایده حضوری روز سه شنبه مورخه94.2.29  در اتاق شهردار با حضور کلیه شرکت کنندگان تشکیل که پس از قرائت و پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان،در نهایت ازبین 5 شرکت کننده حاضر در جلسه،آقای کریمی با قیمت پیشنهادی 1.500.000.000 ریال بصورت اجاره برای مدت یکسال بعنوان برنده معرفی و مقرر شد با نامبرده قرارداد تنظیم گردد.
سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :2
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :551
مجموع آمار بازديد ها :63160

درحال حاضر 15 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.