امروز : چهارشنبه, 25 فروردين 1400

سفر مدیر حمل ونقل استان وجمعی از مدیران حمل ونقل کشوری روز چهارشنبه مورخه 93.3.22

سفر مدیر حمل ونقل استان وجمعی از مدیران حمل ونقل کشوری روز چهارشنبه مورخه 93.3.22

روز چهارشنبه مورخه 93.3.21 مدیر حمل ونقل استان وجمعی از مدیران حمل ونقل کشوری در اشنویه مورد استقبال شورای اسلامی شهر وشهرداری قرار گرفتند. آقای طاهری شهردار اشنویه ضمن خیر مقدم به مهمانان به شمه ای از بیوگرافی شهرستان اشاره نمود .در این سفر آقای مهندس آرامون مدیر حمل ونقل استان جهت ساماندهی بهبود عبور ومرور شهری،اصلاحات هندسی،پل عابر پیاده،خط کشی معابر ونصب چراغهای راهنمایی  شهرستان اشنویه مبلغ 2.500.000.000 ریال اختصاص داد.در این سفر، از سوی مدیر حمل ونقل ترافیک اشنویه بعنوان یک از قطبهای گردشگری معرفی شد.