امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

مناقصه طراحی پروژه های عمراني

             آگهي مناقصه طراحی پروژه های  عمراني (اماني-پیمانی) سال94 شهردار ي  اشنويه

شماره :1435

تاریخ : 9/2/94

شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 94، عمليات طراحی پروژه های  عمراني را در سال 94 بشرح ذیل ازطریق مناقصه وباشرایط مشروحه ذیل به   مهندسین ومشاوران  واجد شرایط  واگذار نمايد.                            

                                       ( نوبت  اول) 

 

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

دستمزد طراحی پارک فازسه پشت CNG

 

50.000.000

2.500.000

2

دستمزد طراحی آبشار قلاتوک

 

50.000.000

2.500.000

3

دستمزد طراحی رفوژ وسط بلوارانقلاب

 

30.000.000

1.500.000

 

 

 

 

 

       شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ابزارکار و نيروي انساني کافی و متخصص جهت رعایت اصول فنی و مقررات ملی ورعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل طراحی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـاقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.     

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده واز كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد.

4ـ پرداخت هزینه های جاری ومالیات وعوارض وحقوق و مزایا و بیمه پرسنل ونیروی انسانی  وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص ندارد و پیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز   سه شنبه مورخ  22/2/94   مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ،ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب و رزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10- شروع کاربعد از اختصاص و یا تامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبود .

11ـ مبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز و فیش مربوطه رابه همراه اسناد و قیمت پیشنهادی درپاکت های مربوطه لاک و مهرشده بعد از ثبت در دبیرخانه شهرداری و دریافت رسید،تحویل حراست نمایند.

12- متقاضيان واجد شرايط  مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسناد مناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

13- رعایت مواد ذکر شده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده واجرای آن الزامی است.

14-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 23/2/94   با حضور اعضاي كمسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشد. کمیسیون پس از بررسی و ارزیابی فنی و مالی وبررسی طرح برتر ظرف یک هفته برنده منا قصه را اعلام خواهدکرد  .

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     طاهری ـ شهردار اشنویه

                  

                                   

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :550
مجموع آمار بازديد ها :63159

درحال حاضر 16 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.