امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

مناقصه کارهای عمرانی شهرداری اشنویه - نوبت دوم

مناقصه کارهای عمرانی شهرداری اشنویه - نوبت دوم
 

آگهي مناقصه كارهاي عمراني (اماني-پیمانی) سال 95 شهردار ي  اشنويه   

                

( مرحله دوم)                                                                                                                                                                                                                                            

شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 95، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 95 بشرح ذیل ازطریق مناقصه وباشرایط مشروحه ذیل به   شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد                           

 

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

تهیه مصالح واجرای پی کنی (مترمکعب) وپي سازي(متر مکعب)  و احداث ديوار سنگی لاشه  ( مترمکعب ) ـ ديوار بلوكي  ( مترمکعب ) ـ هرنوع دیوار آجری 0(غیرازنما)       (مترمکعب )  ـ دیوارسنگی مالون ( مترمکعب )   - با تمام مصالح ونیروی انسانی وماشین آلات بعهده پیمانکاردرمحلهای که توسط شهرداری تعیین می شود.

ردیف 12 شرایط مناقه درذیل

    2.000.000.000

100.000.000

 

       شـــرايـــط:

 

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات وابزارکار و نيروي انساني کافی ومتخصص جهت رعایت اصول فنی ومقررات ملی ورعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

 

2ـاقراربه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.                                                                                                                                                                                    

 

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده واز كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد

 

4ـ پرداخت هزینه های جاری ومالیات وعوارض وحقوق ومزایا وبیمه پرسنل ونیروی انسانی وپروژه وماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص نداردوپیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد

 

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشدوقیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد

 

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز پنجشنبه مورخه  95.2.9مي باشد.

 

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ،ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب ورزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهدشد

 

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

 

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

 

10-شروع کاربعدازاختصاص ویاتامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبودودرصورت عدم تامین اعتبارلازم وواگذاری واجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتروواگذارخواهدشد

 

11ـمبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسنادوقیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهرشده تحویل دبیرخانه شهرداری نموده ورسید دریافت دارند

 

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هرپروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد

 

13- متقاضيان واجد شرايط  مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسنادمناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغیرات ثبتی شرکت الزامی است)

 

14-رعایت موادذکرشده دراسنادمناقصه جزولاینفک موضوع مناقصه بوده واجرای آن الزامی است

 

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخه 95.2.11با حضور اعضاي كمسيون مالي  وواحد عمران دردفترشهرداربازوپس ازبررسی قرائت خواهدشدحضورشرکت کنندگان درجلسه بلامانع است کمیسیون پس ازبررسی وارزیابی فنی ومالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد 

 

          طاهری ـ شهردار اشنویهشهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 95، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 95 بشرح ذیل ازطریق مناقصه و با شرایط مشروحه ذیل به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد   .                        

                                                                                                  

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

تهيه واجرای پخش آسفالت ( از نوع توپکا- بیندر)درمعابرشهری باتمام مصالح وامکانات ودستگاه مکانیزه وماشین آلات واکیپ پخش درداخل شهر (هرتن )

تهيه و تحويل آسفالت ( از نوع توپکا) درداخل شهر برای لکه گیری (هرتن )

 

10.000.000.000

500.000.000

       شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات وابزارکار و نيروي انساني کافی ومتخصص جهت رعایت اصول فنی ومقررات ملی ورعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـاقراربه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.                                                                                                                                                                                    

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده و از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد.

4ـ پرداخت هزینه های جاری ومالیات وعوارض وحقوق ومزایا  و بیمه پرسنل و نیروی انسانی وپروژه وماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص ندارد و پیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز  پنجشنبه   مورخه 95.2.9   مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط، مخدوش ،ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب و رزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10-شروع کار بعد از اختصاص و یا تامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهد بود و درصورت عدم تامین اعتبارلازم  و واگذاری و اجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتر و واگذارخواهد شد.

11ـ مبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسنادوقیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهرشده بعد از ثبت در دبیرخانه شهرداری و دریافت رسید، تحویل حراست نمایند.

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هر پروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد.

13- متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسنادمناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت موادذکرشده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی است.

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخه 95.2.11 با حضور اعضاي كمیسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشد . حضور شرکت کنندگان درجلسه بلامانع است . کمیسیون پس ازبررسی و ارزیابی فنی و مالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد. شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 95، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 95 بشرح ذیل ازطریق مناقصه و با شرایط مشروحه ذیل به   شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد.                            

                                                                                                  

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

دستمزد دیوارها شامل :پی کنی ( مترمکعب ) وپي سازي(متر مکعب)  ديوار سنگی لاشه  ( مترمکعب ) ـ ديوار بلوكي  ( مترمکعب ) ـ هرنوع دیوار آجری (غیرازنما)       (مترمکعب )  ـ دیوارسنگی مالون ( مترمکعب )   - باتمام مصالح  و نیرویانسانی وماشین آلات بعهده پیمانکار-محل کار توسط شهرداری تعیین می شود-

حمل سیمان و آب از انبار شهرداری بعهده پیمانکار

ردیف12 شرایط مناقصه درذیل

1.000.000.000

50.000.000

       شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات و ابزارکار و نيروي انساني کافی  و متخصص جهت رعایت اصول فنی  و مقررات ملی و رعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.  

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده و از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد.

4ـ پرداخت هزینه های جاری و مالیات وعوارض وحقوق ومزایا و بیمه پرسنل ونیروی انسانی وپروژه و ماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص نداردوپیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز   پنجشنبه     مورخه 95.2.9  مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ، ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب و رزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهدشد.

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10- شروع کاربعد از اختصاص و یا تامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبود و در صورت عدم تامین اعتبارلازم وواگذاری واجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتر و واگذارخواهد شد.

11ـمبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسناد و قیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهر شده بعد از ثبت در  دبیرخانه شهرداری  ودریافت رسید ،تحویل حراست نمایند.

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هرپروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد.

13- متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسناد مناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت مواد ذکرشده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی است.

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روزشنبه مورخه 11/2/ 95 با حضور اعضاي كمسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشدحضورشرکت کنندگان درجلسه بلامانع است. کمیسیون پس ازبررسی و ارزیابی فنی ومالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد.شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 95، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 95 بشرح ذیل ازطریق مناقصه و با شرایط مشروحه ذیل به   شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد.                            

 

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

1

دستمزد جدول گذاري معابر وكوچه هاي شهر  شامل :حمل جدول وسیمان وآب ازانبارشهرداری ، تخریب وضع موجود وپی کنی ، زیر سازی و نصب جدول و قالب بندی وبتن ریزی وآب پاشی  ونگهداری وسایر شرایط فنی برابر نقشه اجرائی

ردیف12 شرایط مناقصه درذیل

900.000.000

45.000.000

 

 

 

 

       شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات و ابزارکار و نيروي انساني کافی  و متخصص جهت رعایت اصول فنی  و مقررات ملی و رعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.                                                                                                                                                                                    

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده و از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد.

4ـ پرداخت هزینه های جاری و مالیات وعوارض وحقوق ومزایا و بیمه پرسنل ونیروی انسانی وپروژه و ماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص نداردوپیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد.

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد و قیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد.

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روزپنجشنبهمورخه 95.2.9  مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ، ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب و رزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهدشد.

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10- شروع کاربعد از اختصاص و یا تامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبود و در صورت عدم تامین اعتبارلازم وواگذاری واجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتر و واگذارخواهد شد.

11ـمبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسناد و قیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهر شده بعد از ثبت در  دبیرخانه شهرداری  ودریافت رسید ،تحویل حراست نمایند.

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هرپروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد.

13- متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسناد مناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغییرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت مواد ذکرشده دراسناد مناقصه جزو لاینفک موضوع مناقصه بوده و اجرای آن الزامی است.

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخه 11/2/ 95 با حضور اعضاي كمسيون مالي  و واحد عمران دردفترشهردار مفتوح وپس ازبررسی قرائت خواهدشدحضورشرکت کنندگان درجلسه بلامانع است. کمیسیون پس ازبررسی و ارزیابی فنی ومالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد.شهرداري اشنويه درنظر دارد در اجرای آئین نامه مالی 4-5-6 شهرداری ها   وبودجه 95، عمليات اجرايي كارهاي عمراني را در سال 95 بشرح ذیل ازطریق مناقصه وباشرایط مشروحه ذیل به شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط  واگذار نمايد                            

(  مرحله دوم)

ردیف

شرح عملیات مناقصه

نوع اعتبار

سقف اعتبار پروژه به ریال

میزان سپرده  بابت مناقصه به ریال

2

دستمزداجرای پلاک بتنی پرسی  پیاده رو وسنگ فرش درمعابر شهری شامل: تخریب وضع موجود حفاری وزیرسازی وکمپکت ونصب پلاک بتنی وبندکشی   وآب پاشی ونگهداری بارعایت سایرشرایط فنی ونقشه اجرائی با مصالح  بعهده کارفرما

ردیف12 شرایط مناقصه درذیل

800.000.000

40.000.000

 

 شـــرايـــط:

1ـ داشتن امکانات ،ماشین آلات وابزارکار و نيروي انساني کافی ومتخصص جهت رعایت اصول فنی ومقررات ملی ورعایت کلیه استانداردهای مربوطه درمراحل اجرا ی موضوع پيمان برعهده برنده مناقصه مي باشد0

2ـاقراربه عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات شهرداری دولتی وکشوری.    

3ـ كسورات قانوني بعهده پیمانکار بوده واز كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد

4ـ پرداخت هزینه های جاری ومالیات وعوارض وحقوق ومزایا وبیمه پرسنل ونیروی انسانی وپروژه وماشین آلات وغیره درطی مدت پیمان بعهده پیمانکاربوده وشهرداری هیچ گونه تعهدی دراین خصوص نداردوپیمانکار بایستی بنیه مالی کافی داشته باشد

5ـ کلیه هزینه ها اعم ازانتشارآگهی ،هزینه های ثبتی وکسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشدوقیمت پیشنهادی قطعی بوده  وشامل تعدیل نخواهدشد

6 ـ مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهــــي لغايت آخر وقت اداري روز   پنجشنبه           مورخه    95.2.9       مي باشد0

7ـ به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط،مخدوش ،ناقص وتنظیمی برخلاف فرم پیشنهادی  و بدون تجارب ورزومه كاري ترتيب اثر داده نخواهدشد

8ـ در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیت سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد0

9ـ شهرداري در رد يا قبول يك یا تمام  پيشنهادات مختار است .

10-وشروع کاربعدازاختصاص ویاتامین اعتبار پیش بینی شده درفصل کارعمران سال جاری خواهدبودودرصورت عدم تامین اعتبارلازم وواگذاری واجرای پروژه درمقابل میزان مبلغ بستانکاری پیمانکاربرابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین تهاتروواگذارخواهدشد

11ـمبلغ تضمین شرکت درمناقصه برابر ردیف های جدول فوق الذکر بوده که به حساب سپرده شماره  0106792414001  شهرداری نزدبانک ملی اشنویه واریز وفیش مربوطه رابه همراه اسنادوقیمت پیشنهادی درپاکت  های مربوطه لاک ومهرشده تحویل دبیرخانه شهرداری نموده ورسید دریافت دارند

12-باتوجه به اینکه میزان اعتبارات تملک دارائی برای هرپروژه بعدا مشخص خواهد شد قیمت پیشنهادی بایستی برای منابع داخلی وتملک  دارائی جداگانه قید گردد

13- متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر ودریافت اسنادمناقصه به واحد عمران  شهرداري مراجعه يا با شماره تلفنهاي 44622211  تماس حاصل فرمايند0(ارائه اساسنامه شرکت وآخرین تغیرات ثبتی شرکت الزامی است)

14-رعایت موادذکرشده دراسنادمناقصه جزولاینفک موضوع مناقصه بوده واجرای آن الزامی است

15-پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخه 95.2.11با حضور اعضاي كمسيون مالي  وواحد عمران در دفتر شهردار مفتوح و پس ازبررسی قرائت خواهدشدحضورشرکت کنندگان درجلسه بلامانع است کمیسیون پس ازبررسی وارزیابی فنی ومالی برنده منا قصه رااعلام خواهدکرد

 

 

  

 

 
 


 

 

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 17 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.