امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

فرخوان های عمومی سرمایه گذاری شهرداری اشنویه

فرخوان های عمومی سرمایه گذاری شهرداری اشنویه

1- احداث جایگاه Cng

2- احداث نمایشگاه اتومبیل

3-احداث کشتار گاه دام

4- احداث شهر بازی  پوشیده

 

 

 

فراخوان عمومی سرمایه گذاری شهرداری اشنویه

((احداث جایگاه CNG))

نوبت دوم

شهرداری اشنویه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 مورخه 93.3.11شورای اسلامی محترم، احداث جایگاه (CNG) واقع در کمر بندی مطهری را بصورت مشارکتی به بخش خصوصی بشرح ذیل واگذار نماید.

شرایط:

1-محل احداث جایگاه به مساحت 1512.30 متر مربع واقع در خیابان شهید مطهری خواهد بود.

2 آورده شهرداری(زمین  و صدور پروانه ساختمانی  ) و مجوز اخذ احداث CNG از وزارت نفت می باشد.که برابر نظریه هیات کارشناسی رسمی دادگستری زمین برآورد خواهد شد.

3- سرمایه گذارباید دارای سوابق اجرایی  و فنی  معتبر در زمینه مورد فراخوان و پیمانکاری شرکت نفت و فراورده های نفتی و مجوز بهره برداری مربوطه باشد.

4-سرمایه گذار باید دارای امکانات مالی ، تدارکاتی و فنی کافی تا اتمام مرحله ساخت و بهره برداری باشد.با رعایت زمان بندی و اهتمام لازم جهت به اتمام رساندن پروژه در حداقل زمان ممکن به عمل آورند.

5- سرمایه گذاران شرکت کننده در امر سرمایه گذاری بایستی مبلغ 1.000.000.000ریال را بعنوان سپرده به حساب شماره 0106792414001 نزد بانک ملی اشنویه واریز و درخواست خود را به همراه فیش مربوطه بعد از ثبت در دبیرخانه شهرداری تحویل حراست نمایند.

6- شهرداری تعهدی در خصوص اخذ تسهیلات ندارد.

7-حداقل سرمایه مورد نیاز   20.000.000.000ریال می باشد.

8-سرمایه گذاران می توانند اطلاعات لازم را از واحد سرمایه گذاری مستقر در شهرداری و سازمان حمل ونقل کسب و درخواست های خود را در پاکت های سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

9-مهلت شرکت در فراخوان از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز شنبه  مورخه 95.6.27می باشد.

10- درخواستهای رسیده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخه 95.6.28 با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری قرائت خواهد شد.

11- هیات عالی سرمایه گذاری در رد ویا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

12-سپرده نفرات اول تا سوم تا  زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد ودر صورت انصراف هر یک از برندگان ، سپرده  آنان نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد.

13- کلیه کسورات قانونی بر عهده سرمایه گذاران می باشد.

14- هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده می باشد.

15- کلیه اقدامات عمرانی و اخذ انشعابات بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.

(( جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 44630111 یا 44625098 تماس حاصل فرمائید.)) www.shnocity_ir_shnocity.ir 


(فراخوان عمومی سرمایه گذاری)

((نوبت اول))

احداث نمایشگاه اتومبیل

شهرداری اشنویه در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در شهر اشنویه نسبت به احداث نمایشگاه اتومبیل در محدوده شهرستان اشنویه  اقدام نماید،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مالی و سرمایه ای دارند دعوت بعمل می آید، پیشنهادات خود را بصورت مکتوب برابر شرایط به دبیر خانه سرمایه گذاری در شهرداری تحویل نمایند.

شرایط:

1-     آورده  طرفین (شهرداری و سرمایه گذار) شامل:به دو شیوه ی الف و ب

الف) زمین و سرمایه ساخت توسط سرمایه گذار تامین ،وآورده شهردار ی صدور مجوز قانونی می باشد.

ب)زمین و مجوز قانونی توسط شهرداری تامین  و ساخت اعیان و کلیه عملیات عمرانی و اخذ انشعابات آورده سرمایه گذار می باشد.

2-    افراد متقاضی ملزم به ارائه سپرده به میزان 500.000.000 ریال  از برآورد هزینه اجرائیات برابر شیوه نامه سرمایه گذاری خواهند بود.

3-    رزومه کاری و گردش مالی حداقل 5 سال اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون سرمایه گذاری الزامی است.

4-    حضور  سرمایه گذاران در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.

5-    شهردار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده،ضمنا به درخواست های مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    آورده طرفین از طریق نظر هیات کارشناسی رسمی محاسبه خواهد شد. رعایت زمانبندی اجرای طرح الزامی می باشد.

7-    در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در مرحله اول کمتر از سه نفر باشد،فراخوان جذب سرمایه گذار به نوبت دوم موکول خواهد شد.

 ((کلیه علاقمندان به شرکت در فراخوان سرمایه گذاری فرصت دارند درخواستهای خود را تا روز شنبه  مورخه 95.6.27در پاکت های دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.))

جلسه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان روز یکشنبه مورخه 95.6.28 خواهد بود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625098 تماس حاصل فرمائید. www.shnocity_ir_shnocity.ir


(فراخوان عمومی سرمایه گذاری)

((نوبت اول))

احداث شهر بازی سرپوشیده در پارک جنگلی قلاتوک

شهرداری اشنویه در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در شهر اشنویه نسبت به احداث  شهر بازی سر پوشیده مدرن در پارک جنگلی قلاتوک محل برگزاری مراسم چهارشنبه سوری  اقدام نماید،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مالی و سرمایه ای دارند دعوت بعمل می آید، پیشنهادات خود را بصورت مکتوب برابر شرایط به دبیر خانه سرمایه گذاری در شهرداری تحویل نمایند.

شرایط:

1-     آورده شهرداری شامل: صدور پروانه ساختمان  و زمین محل احداث به صورت اجاره و مجوز های لازم.

2-    افراد متقاضی ملزم به ارائه سپرده به میزان 100.000.000ریال  از برآورد هزینه اجرائیات برابر شیوه نامه سرمایه گذاری خواهند بود.

3-    رزومه کاری و گردش مالی حداقل 5 سال اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار به کمیسیون سرمایه گذاری الزامی است.

4-    حضور  سرمایه گذاران در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.

5-    شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده ،ضمنا به درخواستهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    آورده طرفین از طریق نظرهیات کارشناسی محاسبه خواهد شد.رعایت زمانبندی اجرای طرح الزامی می باشد.

7-    انجام  کلیه عملیات عمرانی و اخذ انشعابات لازم  بعهده سرمایه گذار خواهد بود.

8-    در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در مرحله اول کمتر از سه نفر باشد،فراخوان جذب سرمایه گذار به نوبت دوم موکول خواهد شد.

 ((کلیه علاقمندان به شرکت در فراخوان سرمایه گذاری فرصت دارند درخواستهای خود را تا روز شنبه  مورخه 95.6.27در پاکتهای دربسته  به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.))

جلسه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان روز یکشنبه مورخه 95.6.28خواهد بود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625098 تماس حاصل فرمائید. www.shnocity_ir_shnocity.ir


(فراخوان عمومی سرمایه گذاری)

((نوبت اول))

احداث کشتار گاه دام

شهرداری اشنویه در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در شهر اشنویه نسبت به احداث کشتار گاه دام در محدوده شهرستان اشنویه  اقدام نماید،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مالی و سرمایه ای دارند دعوت بعمل می آید، پیشنهادات خود را بصورت مکتوب برابر شرایط به دبیر خانه سرمایه گذاری در شهرداری تحویل نمایند.

شرایط:

1-     آورده طرفین (شهرداری  و سرمایه گذر) شامل: به دو روش الف و ب

الف)در صورتی که زمین و سرمایه ساخت توسط سرمایه گذار تامین شود ،آورده شهرداری صدور مجوز قانونی است.

ب)در صورتی که زمین توسط شهرداری تامین شود زمین و صدور مجوز بعنوان آورده شهرداری و ساخت اعیان کلیه عملیات عمرانی بر عهده سرمایه گذار است.

2-    افراد متقاضی ملزم به ارائه سپرده به میزان 500.000.000 ریال  از برآورد هزینه اجرائیات برابر شیوه نامه سرمایه گذاری خواهند بود.

3-    رزومه کاری و گردش مالی حداقل 5 سال اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار به کمیسیون سرمایه گذاری الزامی است.

4-    حضور  سرمایه گذاران در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.

5-    شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده ،ضمنا به درخواستهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    آورده طرفین نظرهیات کارشناسی رسمی محاسبه خواهد شد.رعایت زمانبندی اجرای طرح الزامی می باشد.

7-    در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در مرحله اول کمتر از سه نفر باشد،فراخوان جذب سرمایه گذار به نوبت دوم موکول خواهد شد.

8-    آورده طرفین از طریق نظر هیات کارشناسی محاسبه خواهد شد.

 ((کلیه علاقمندان به شرکت در فراخوان سرمایه گذاری فرصت دارند درخواستهای خود را تا روز شنبه  مورخه 95.6.27در پاکت های سر بسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.))

جلسه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان روز یکشنبه مورخه 95.6.28خواهد بود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625098 تماس حاصل فرمائید. www.shnocity_ir_shnocity.ir


سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 18 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.