امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

مزایده فروش زمین شهرداری اشنویه - نوبت اول

                   مزایده فروش زمین شهرداری اشنویه - نوبت اول

 

 

 

 

 

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری اشنویه

نوبت اول

شهرداری اشنویه در نظر داردبه استناد نامه وپیشنهاد شماره 4783 مورخه 95/5/5مصوبه  شماره 13 مورخه 95/5/10 شورای اسلامی محترم شهراشنویه تعداد  6  قطعه زمین  با کاربری مسکونی ،تفکیکی از زمینهای املاک رسولیان را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط برابر جدول ذیل واگذار نماید.

  1. متقاضیان باید 5 درصد قیمت پایه  هر قطعه را بعنوان سپرده به حساب 0106792414001  بانک ملی شعبه اشنویه  به نام شهرداری واریز نماید.
  2. به تقاضاهای فاقد سپرده ومبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزایده باید ظرف 48  ساعت از تاریخ اعلام نتیجه مزایده توسط کمیسیون مالی نسبت به پرداخت قیمت قطعی ملک اقدام در غیر این صورت با نفر بعدی تا نفرسوم به ترتیب اولویت قرارداد منعقد و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
  4. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
  5. متقاضییان حداکثر تا آخروقت اداری روز شنبه مــــــــــــورخه   95/7/3می توانند درخواستهای خود را به ضمیمه سپرده بعد از ثبت در دبیرخانه  تحویل حراست شهرداری نمایند.
  6. به درخواستهای واصله راس ساعت 10  صبح روز  یکشنبه مورخه 95/7/4 رسیدگی خواهد شد . ((حضورشرکت کنندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد.))
  7. هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده گان  مزایده همان دوره  می باشد.
  8.  املاک مذکور فاقد سند ثبتی بوده وشهردار در قبال اخذ سند تعهدی ندارد.(( زمینهای مذکور دارای قولنامه عادی میباشد))
  9. کلیه عوارضات دولتی و مالیات بر عهده خریدار می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده کروکی به واحد املاک و امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625692 تماس حاصل فرمایند. (( www.shnocity_ir_shnocity.ir))

 

شماره قطعه

مساحت مترمربع

قیمت پایه هر مترمربع

ریال

جمع کل قیمت پایه به ریال

5% قیمت پایه هر قطعه

1

200

9/500/000

1/900/000/000

95/000/000

2

200

9/500/000

1/900/000/000

95/000/000

3

200

9/500/000

1/900/000/000

95/000/000

4

196/9

4/500/000

886/050/000

44/302/500

5

175/5

4/500/000

789/750/000

39/487/500

6

154/32

4/500/000

694/440/000

34/722/000

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :550
مجموع آمار بازديد ها :63159

درحال حاضر 12 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.