امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

مزایده حضوری اجاره عوایدات بازار دواب

مزایده حضوری اجاره عوایدات بازار دواب - نوبت  سوم

 

 

 

 

 

 

شماره :   7054

تاریخ : 95/7/3

 

آگـهی مـزایـده حضوری اجاره عوایدات حاصل از میدان دواب اشنویه(بازار هفتگی)

(نوبت سوم)

                                                                                                                                       

شهرداري اشنويه در نظر دارد عوایدات حاصل از میدان دوآب اشنویه ( بازار هفتگی )را به استناد نامه شماره 354/4رش مورخه 95/6/10   و مصوبه  شماره  8 مورخه 95/3/12شوراي اسلامي محترم شهر اشنويه ازطريق مزايده حضوری وبه مدت یکسال تمام شمسی با شرایط زیر به متقاضيان واجد  شرايط  واگذار نمايد .

 (( شرایط)):

1- قيمت پايه بازار هفتگي مبلغ     1/600/000/000ريال (یکصد و شصت میلیون تومان ) مي باشد .

2- مزایده بصورت حضوری و قرارداد فی المجلس امضا خواهد شد.

3- هر یک از شرکت کنندگان بایستی 5% قیمت پایه ((مبلغ 80/000/000 ریال))  را تا پایان  وقت اداری روز شنبه مورخه 95/7/10به حساب 01067924140014 سپرده شهرداری نزد بانک ملی اقدام نمایند ،و فیش واریزی را در هنگام برگزاری جلسه مزایده حضوری در دست داشته باشند.

 4- هریک از شرکت کنندگان ملزم به ارائه کارکرد 6 ماهه صورت حساب بانکی و در دست داشتن دسته چک از همان حساب بانکی که حداقل دارای 13 برگ سفید  باشد و در صورت برنده شدن جهت عقد قرارداد (اجاره و پشنوانه) به شهرداری تحویل نمایند.

5- مستاجر بایستی براساس تعرفه عوارض مصوب سال 1395  نسبت به جمع آوری کلیه عوایدات وبهائ خدمات بازارهفتگی  اقدام نماید .

6- شهرداري دروصول عوايد بازار هفتگي هيچ گونه تعهدي ندارد .

7- برنده مزايده  موظف است ظرف مدت 3 روز  نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد وسپرده نفرات دوم وسوم تا پايان عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف  سپرده نفرات اول تا سوم برابر قانون مزايده ضبط خواهد شد .

8- مدت اجاره  بازار هفتگي براي يكسال تمام شمسی  ازتاريخ عقد قرارداد مي باشد.

9- فقط تعطیلاتی که از طرف اداره دامپزشکی ( قرنطینه احشام )با اعلام قبلی وکتبی به شهرداری ابلاغ میگرددبرای مستاجر  جبران خواهد شد(به شرط صورتجلسه کتبی) در غیر اینصورت شهرداری مسئولیتی در جهت جبران ندارد  .

10- چنانچه بازار دواب به محل دیگری انتقال یابد مستاجر بایستی بدون عذر و بهانه بازار را به محل جدید انتقال و شهرداری در قبال آن وعوایدات مورد قرارداد مسولیتی ندارد.

11- وجه مال الاجاره بازار در 12 چک یکماه سر رسید دار از مستاجر اخذ خواهد شد.

12-شهرداري در رد ياقبول یک یا كليه پيشنهادات مزايده مختار است . ودر عین انجام قرائت مزایده  حضوری می تواند اعلام نظر نماید.

13-هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.   

14- جلسه مزايده روز یکشنبه مورخه 95/7/11راس ساعت 12 ظهر درمحل شهرداري باحضور اعضاء كميسيون مالي شهرداري ومتقاضيان برگزار و قرائت خواهد شد.                                                                                                       

 

                                                                              نرخ وصول عوارض شهرداري درسال 1395 بشرح ذيل مي باشد .

 

 

 

جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي 44622211  و یا 44625692  تماس  ویابه سایت  شهرداري اشنويه به آدرس:  www.shnocity_ir_shnocity.ir مراجعه  حاصل فرمائيد. 

ردیف

عنوان

نوع احشام

نرخ سال 1395

1

عوارض ورودی احشام به بازار هفتگی

هرراس گاو وگاومیش

12000 ریال

2

عوارض ورودی احشام به بازار هفتگی

هرراس گوسفند،بزوشتر

10000  ريال

3

خرید و فروش گوسفند و بز

هر راس

10000 ريال

4

خرید و فروش گاو و گاومیش

هر راس

25000 ريال

5

خرید و فروش شتر و اسب والاغ و  قاطر

هر راس

30000 ريال

6

کبابی و چای خوری ها

هر واحد

100000  ريال

7

مرغ فروشان و نهال فروشان

هر واحد

100000  ريال

8

حق التوزین احشام

هرراس گاووگاومیش

20000 ريال

9

حق التوزین احشام

هرراس گوساله وگوسفندوبز

12000 ريال

10

قصابی ها

هرواحد

85000 ريال

11

حق ورودی ماشین حمل بار وانت

هردستگاه

20000  ريال

12

کاه  فروشان با ماشین وانت

هردستگاه

100000  ريال

13

دستفروشان متفرقه         عمده

هرواحد

50000  ريال

14

دستفروشان متفرقه        خرده 

هرواحد

35000  ريال

15

دستفروشان متفرقه        (فرغون دستی)

 

هرواحد

20000 ریال

                                                          

                                                                                                                                                                                طاهری -  شهردار  اشنویه

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :2
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :551
مجموع آمار بازديد ها :63160

درحال حاضر 18 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.